ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, melyben tájékoztatjuk a regisztrálókat személyes adataik kezeléséről és védelméről, az érintett jogairól.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: neurocogdev@gmail.com

Kik vagyunk?

A Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport (Továbbiakban: Adatkezelő) a Természettudományi Kutatóközpont, illetve az Agyi Képalkotó Központ része (http://www.ttk.hu/), székhely: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Kapcsolat: ttk@ttk.hu

Kinek az adatai érintettek?

Az adatkezelési tájékoztató azoknak a személyeknek az adataira terjed ki, akiknek a személyes és azonosításra alkalmas adataihoz az Adatkezelő a személyek a honlapon történő előzetes regisztráció révén hozzáférhetővé válik.

Milyen jogszabályok alapján történik az adatkezelés?

Az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete [GDPR] valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint
A GDPR preambulum (32)-(33), 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1)a) pont alapján

Milyen forrásból származnak az adatok, és milyen okból kezelik az adataim?

Ön hozzájárult adatai kezeléséhez és felhasználásához

Az önkéntes regisztráció során Ön megadta az azonosítására alkalmas adatokat, a kutatásra való jelentkezés céljából.

Kezelt személyes adatok:
név, e-mail cím, telefonszám, gyermeke életkora és osztályfoka
Kezelt személyes adatait automatizált módon történő döntéshozatalra, profilalkotásra nem használjuk.
A megadott adatokat adatkezelőn és adatfeldolgozókon túl további félnek nem adjuk ki.
Kérjük, hogy amennyiben nem járul hozzá adatai felhasználáshoz, úgy ne adja írásbeli hozzájárulását, és ezt a regisztráció folyamán jelezze előre számunkra. Amennyiben a későbbiekben írásbeli hozzájárulását vissza kívánja vonni, úgy ezt írásban (e-mailen) közölheti a Adatkezelővel, és Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az Öntől származó adatok haladéktalanul törlésre kerüljenek.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Önnel való kommunikáció és az Adatkezelő által ígért tréningben való részvétel biztosítása, amennyiben alkalmasnak találja a Adatkezelő erre az érintett felet.

Adatfeldolgozók

Az adatokat kizárólag az Adatkezelő tagjai kezelik, harmadik félnek nem adják ki. Bővebb információt a fent említett email címen kaphat.

Adatok törlése, tárolása

Adatkezelő az érintett írásbeli kérésére törli (megsemmisíti) azon adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály nem kötelezi, vagy amely adatok szerződéses kötelezettsége teljesítése már nem szükséges, amelynek kezelését illetően jogos érdeket nem tud bizonyítani és alátámasztani vagy amely adat törlését az érintett kéri és adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges.
Az adatokat Adatkezelő elsősorban elektronikus úton gyűjti és tárolja saját szervereken, amelyet többszintű tűzfal-rendszer és vírusirtó véd. Az adatokat hozzáférési jogosultságok korlátozásával, erős jelszóval is védjük.

A program teljesítése érdekében kezelt adatok (regisztrációs adatok): program teljesítését követő egy év után, kivéve azon adatok, amelyeket jogszabályi kötelezettségnél fogva kezelnünk kell.

Adatkezelő fentiek megakadályozása érdekében:

  • csak annak enged hozzáférést a személyes adathoz, akinek munkája ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges
  • a hozzáférést felhasználónévvel és jelszóval biztosítja
  • szervereit, informatikai biztonsági rendszerét állandóan monitorizálja és az informatikai szolgáltatást nyújtó Adatkezelőtől elvárható biztonsági fokot biztosítja, eszközparkját ennek megfelelően alakítja
  • munkavállalókat tájékoztatja a szükséges adatvédelmi intézkedésekről
  • adatfeldolgozóit gondos körültekintéssel választja meg

Hogyan férhetek hozzá adataimhoz, hogyan tájékozódhatok a kezelt adataimról?

A regisztrációra szolgáló rendszerünkben Ön adatai módosítását, helyesbítését, javítását Adatkezelő részére küldött e-mailben kérheti, továbbá kérhet tájékoztatást arról, hogy milyen adatait milyen célból tartjuk nyilván.

Milyen további jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Saját helyzetével kapcsolatos okból, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog), kérésére meghatározott feltételek esetén (GDPR 18.cikk) korlátozzuk az adatkezelést (korlátozáshoz való jog) kérheti az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésre bocsátott adatok más adatkezelő részére történő továbbítást (adathordozhatósághoz való jog).

Hová fordulhatok ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszom merül fel?

Amennyiben észrevétele, panasza merül fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérjük, hogy először minket keressen fel a tájékoztató elején megadott elérhetőségeken.
Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen. A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Kijelölt hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. www.naih.hu
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
+36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu

A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.
Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelésének a jogalapja törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja a kutatásra való jelentkezés, és megismertem az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (az MTA Természettudományi Kutatóközpont jogutódja) adatkezelési tájékoztatóját (GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatás), amely a következő linken érhető el:
http://www.ttk.hu/wp-content/uploads/pdf/Adatkezelesi_es_adatbiztonsagi_szabalyzat.pdf


A GDPR preambulum (32)-(33), 4. cikk 11. pont, 6. cikk (1)a) pont alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a kutatásra való jelentkezéshez szükséges személyes adataim a törvényi előírásoknak megfelelően tárolásra kerüljenek, azt az illetékesek elektronikus úton tárolják, úgy, hogy harmadik fél részére személyem azonosítására alkalmas információt nem szolgáltatnak ki.
Tudomásul veszem, hogy adatvédelmi panasz esetén jogom van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://naih.hu postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400) fordulni.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy adataimat a TTK a 2018. május 25-től hatályos 2016/679/EU Európai Unió általános adatvédelmi irányelvét és a magyarországi jogszabályokat (2011. évi CXII. adatvédelmi tv.) is betartva fogja kezelni.